Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları

Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları nedir?

Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıklarını araşırınız.bu sıcaklıklar birbirinden farklı mıdır

Erime Isısı:
Erime sıcaklığına ulaşmış saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı denir. Hal değiştiren bir maddenin aldığı ısı enerjisi, maddenin tanecikleri arasındaki mesafeyi artırarak moleküller arasındaki çekim kuvvetinin azalmasını sağlar.Her maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti aynı değildir. Bu nedenle çekim kuvvetinin zayıflatılması için maddelere verilmesi gereken ısı miktarları da aynı değildir. Yani her maddenin erime ısısı birbirinden farklıdır. Bu nedenle erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

-Erime ısısı Le ile gösterilir. Birimi J/g’dır.
-Erime ısısı sadece erime sıcaklığındaki maddeler için söz konusudur. Örneğin buzun erime ısısı 334,4 J/g’dır. Bu ısı -20 ºC’deki bir buza verildiğinde buzun sıcaklığı artar ama buz erimez. Ancak aynı ise 0 ºC’deki buza verildiğinde buzun sıcaklığı artmaz ama erir. Sonuç olarak hal değiştiren bir maddenin sıcaklığı sabit kalır. Çünkü bu sırada maddeye verilen ısı, maddenin taneciklerinin birbirinden uzaklaştırılması için kullanılır.

Donma ısısı:

Donma sıcaklığında bulunan saf sıvı maddenin tamamen katı hale geçmesi için gerekli ısı miktarına donma ısısı denir Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesi için ısı alması gerekir. Sıvı halden katı hale geçen madde ise çevresine ısı verir. Donan maddenin çevresine verdiği ısı miktarı, erirken aldığı ısı miktarına eşittir. Yani bir maddenin donma ve erime ısıları birbirine eşittir. Ld şeklinde gösterilir. (Bir madde için Le = Ld)
– Farklı maddelerin erime ve donma ısıları birbirlerinden farklıdır. (örnek: suyun erime ve donma ısısı birbirine eşittir ancak demir ve suyun erime(donma) ısıları birbirinden farklıdır.)

Bazı Maddelere Ait Erime-Donma Isısı Değerleri

Demir:117,04
Civa:11,29
Alüminyum:321,02
Bakır:175,56
Kurşun:22,57 joule/gram=j/g

Verilen veya alınan ısı enerjisi miktarı:

m: kütle
c: özısı
Δt: sıcaklık farkı
Q=m.c.Δt

Katı maddede moleküller birbirinden bağımsız hareket edecek kadar enerjik değildir. Sıvı maddenin molekülleri birbirine bağlı değildir. Katıya nazaran moleküller daha enerjiktir. Moleküller açık hava basıncını geçip havaya karışamaz. Gaz moleküleri kapalı kabın içinde serbestçe hareket edebilir. Moleküller çekim gücünü yenebilecek kadar enerjiktir. Sıcaklık ölçmek için termometre kullanılır. Termometre içinde sıvı olan ince cam bir borudur. Sıvıların genleşmesi ilkesine göre çalışır. Bir maddeye ısı enerjisi verdiğimizde sıcaklığı artar. Sıcaklık artışı maddenin cinsine, kütlesine, ve verilen ısı miktarına bağlıdır.

5 kg aliminyumun sıcaklığı -10 C tır. Sıcaklığını 90 C a çıkarmak için kaç cal ısı enerjisi verilmelidir? (aliminyumun özısısı : c=0,2 cal/gC )
200 g kütleli ve sıcaklığı 70 C olan sudan 10 kcal ısı enerjisi alınırsa, son sıcaklığı kaç C olur? (suyun özısısı 1 cal/gC)

İki madde birbiri ile temas halinde olursa sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye ısı enerjisi gönderilir.

Maddelerin sıcaklıkları eşit ise ısı transferi olmaz.

İlgili Konular

Bir yorum yapılmış “Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları”

  1. sağolun

Yorum yapın