Beden eğitimi dersinde öğrencinin değerlendirilmesi

beden eğitimi dersi
Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan olan ders ve etkinliklere katılım ve performans görevlerinden alınan puanlara göre tespit edilir.
Sınavlar

Beden eğitimi dersinde sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. 4-8. sınıflarda yazılı sınav yapılıp yapılmayacağı zümre öğretmenler kurulu kararı doğrultusunda belirlenir. 1-3. sınıflarda sınav yapılmaz.
Yazılı sınav yapılacaksa; bir dönemde bir yazılı, bir uygulama sınavı olmak üzere iki sınav yapılır. Yazılı sınav yapılmadığı takdirde bir dönemde iki uygulama sınavı yapılır.
Beden eğitimi dersinin dönem puanı belirlenirken sınavlardan alınan puanlar doğrudan ortalamaya katılır.

Projeler
Öğrenciler, bir ders yılında isterlerse beden eğitimi dersinden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Projeler teslim edildikleri dönemde değerlendirilir. Öğrenciler bir yıl içerisinde isterlerse bir dersten birden fazla sayıda proje alabilirler.
Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi, öğrenciler kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.
Verilen proje konuları, öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlarla yapılabilecek nitelikte olmalıdır.
Grup hâlinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, başarı durumu vb. özellikleri bakımından heterojen olmasına dikkat edilmelidir. Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin görüşüne sunulur.
Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı, o aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevinin gereklerini yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.
Grup çalışmalarının değerlendirilmesinde öğrencilerin grup içerisinde sergiledikleri bireysel performansları da dikkate alınmalıdır.

Performans Belirlemeye Yönelik Çalışmalar

Performans görevleri Ders ve etkinliklere katılım

Performans Görevleri
Beden eğitimi dersinde öğrencilere her dönemde bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans görevi verilir.
Performans görevleri; İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programının 14. sayfasında belirtilen eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma, iletişim, öz yönetim gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevlerdir.
Performans görevleri ile öğrencilerin edindikleri bilgi, beceri ve yetenekleri gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. Performans görevleri, bilişsel ve duyuşsal öğrenme alanlarını kapsayabileceği gibi beden eğitimi dersinin özelliği de dikkate alınarak psiko-motor öğrenme alanını yoğunlukla kapsayacak biçimde de oluşturulabilir.
Performans görevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, aynı konu başlığında, aynı türde ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir.
Performans görevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrencilerin kendilerinin yapabileceği nitelikte olmalıdır.
Performans görevinde sürecin her aşaması öğretmen tarafından kontrol edilerek gerekli rehberlik sağlanır.

Ders ve Etkinliklere Katılım

Öğrencilerin ders ve etkinliklere katılımları değerlendirilirken derslere hazırlıklı gelip gelmedikleri, derse katılımları, arkadaşlarıyla iş şbirliği içerisinde çalışmaları vb. durumlar dikkate alınır.
Öğretmenler, öğrencilerin ders ve etkinliklere katılımlarını değerlendirirken gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olanını seçerek kullanır.
Gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarının, sınıfta yapılan her etkinlik sonunda kullanılması zorunlu değildir. Öğretmen bunları gerekli gördüğü etkinliklerden sonra kullanır.

Öğrenci Ürün Dosyası
Öğrenci isterse Beden Eğitimi dersindeki başarılarını ve çalışmalarını göstermek için ürün dosyası hazırlayabilir.
Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciler belirli ölçütler doğrultusunda kendilerini ve akranlarını değerlendirirler.
Öz değerlendirme ve akran değerlendirme yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözel ifadeler ya da formlar kullanılır.

Sağlık Durumu Engeli

Beden eğitimi dersinde sağlık durumu engeli bulunan öğrencilerin değerlendirilmesi,İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Sağlık durumu engelini doktor raporu ile belgeleyen öğrenciler, raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar ancak,sağlık durumu engeli dışında kalan hâllerde öğretmenin rehberliği ile ders ve etkinliklere katılımları devam eder

İlgili Konular

Yorum yapın